Användarvillkor

Allmänt

Ladda Bil är en tjänst som tillhandahålls av Ladda Elbil Sverige AB, org.nummer: 559441-1315 (hädanefter kallad "Tjänsten"). Tjänsten består av en app, som ger tillgång till att visa laddstationer i Sverige, oavsett vem som äger och driver dem (nedan kallade "Laddningsoperatörer"). Tjänsten är kostnadsfri.
Dessa användarvillkor gäller för tjänsten.

Registrering och användning

Tjänsten används genom att registrera dig som användare med hjälp av ett telefonnummer. Användarvillkoren godkänns automatiskt av användaren vid användning av Tjänsten. Användare kan logga in på Tjänsten med sitt telefonnummer kostnadsfritt därefter är Tjänsten redo att användas. Tjänsten går att använda med eller utan användarkonto men en del av funktionerna är reserverade för inloggade användare.

Dina skyldigheter

- Det är ditt ansvar att se till att (I) laddningen börjar och slutförs korrekt; och (II) laddstationen är lämplig för fordonet som ska laddas. Laddstationer som visar felmeddelande eller har synliga fel eller skador får inte användas för laddning.
- Det är ditt ansvar att se till att det registrerade betalkortet är giltigt vid laddning på en laddstation, att det har ett tillräckligt saldo/kredit och inte är spärrat.
- Användarkontot som medföljer Tjänsten är personliga. Du ansvarar för att hålla ditt konto och dess inloggningsuppgifter säkert.
- Du är ansvarig för att följa de specifika parkeringsrestriktioner som anges på platsen, skyltar och föreskrifter vid laddstationen (till exempel de skriftliga instruktionerna som visas på laddstationen eller andra typer av instruktioner från Laddoperatören.
- Tjänsten är endast för privat bruk och kan inte säljas vidare eller användas i kommersiell verksamhet. All information i appen får inte heller delas vidare.
- Det är ditt ansvar att skyldigheterna i detta avsnitt efterlevs och du ansvarar för överträdelser av dessa även om intrånget orsakas av att andra personer använder Tjänsten med ditt användarkonto. Om du har tillåtit en tredje part att få tillgång till ditt användarkonto som tillhör Tjänsten, är du ansvarig för kostnader som uppstår vid användning.

Laddstationer

Du kan börja ladda vid de laddstationer som finns i Tjänsten, hur laddningen startas och stoppas är information som inte Tjänsten tillhandahåller. Tillgången till laddstationer kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
Tjänsten tillhandahåller laddstationer från olika laddoperatörer. Det är Laddningsoperatörerna som ansvarar för (i) att säkerställa drift och underhåll av laddstationerna; och (ii) att tillhandahålla korrekt information om sina laddstationer. Ladda Elbil Sverige AB kan inte garantera laddningsstationernas funktion eller tillgänglighet eller ändringar av information utanför våra system. Ladda Elbil Sverige AB kommer att göra sitt yttersta för att samla in och visa relevant och korrekt information för användarna av Tjänsten. Upptäcker du att något är fel har du möjligheten att skicka ett mail till oss. info@laddabil.se
Dessutom, (i) Fordon som laddar vid en laddstation. och (ii) utrustning som ägs av dig (inklusive, men inte begränsat till, strömomvandlare, adaptrar eller kablar), ska vara lämplig för ändamålet och kompatibel för anslutning till laddstationen. Utrustningen måste uppfylla alla tillämpliga lagbestämmelser. Ladda Elbil Sverige AB ansvarar inte för utrustning eller fordon som blir defekta under laddning.

Deadlines och betalning

Genom att börja ladda vid en laddstation betalas laddningen direkt till Laddningsoperatörer. Tjänsten erbjuder ingen betalning.

Ditt ansvar för obehörig användning av tjänsten

Du är skyldig att omedelbart meddela den Ladda Elbil Sverige AB om du misstänker att ditt konto har använts av en obehörig person eller på ett obehörigt sätt.

Force Majeure

Ladda Elbil Sverige AB ansvarar inte gentemot dig för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla Tjänsten eller dess skyldigheter enligt dessa användarvillkor om detta beror på omständigheter utanför Ladda Elbil Sverige AB's kontroll. Sådana villkor inkluderar, men är inte begränsade till, strejker, lockouter, krig, sabotage, naturkatastrofer, avbrott eller oegentligheter i leveransen av el, telefoni, internet eller andra kommunikationsnät eller andra liknande förhållanden som skulle anses vara force majeure enligt svensk lag.

Uppsägning och avstängning

Du kan avsluta ditt konto om du inte längre vill använda Tjänsten. Efter uppsägning har du inte längre tillgång till ditt användarkonto med reserverade funktioner.
Ladda Elbil Sverige AB kan avsluta ditt konto eller begränsa åtkomsten till vissa delar av Tjänsten i händelse av betydande eller upprepade brott mot dessa användarvillkor.
Uppsägning eller avstängning, som nämnts ovan, påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter relaterade till laddningssessioner som har ägt rum.

Ändringar av användarvillkoren

Ladda Elbil Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Det kommer att ske ändringar i användarvillkoren i takt med tjänsteutvecklingen. Uppdaterade användarvillkor kommer alltid att finnas tillgängliga på laddabil.se/anvandarvillkor med datum för senaste uppdatering. I händelse av betydande ändringar av användarvillkoren för Tjänsten kommer Tjänsten att informera dig om ändringarna i textform i god tid innan ändringen träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna kan du stänga ditt konto. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att sådana ändringar har trätt i kraft anses du ha godkänt de nya villkoren.